כתב אחריות

שמחים שהתחדשת ב- NIO!

כאן אפשר להתעדכן בתנאים העיקריים של האחריות לרכב חדש.
פרטי האחריות המלאים יימסרו לך עם קבלת הרכב

סוגי האחריות המוענקים לרכב NIO חדש:

1.אחריות מוגבלת לרכב חדש

2.אחריות מוגבלת לצבע ולפגיעות שיתוך במשטחים

3.אחריות מוגבלת לפגיעות חלודה חודרת

4. אחריות מוגבלת לחלפים מקוריים

*חשוב - מסמך זה נועד לידיעה בלבד.
הנוסח הקובע של האחריות מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים.

אחריות מוגבלת לרכב חדש

תנאי אחריות כלליים
חשוב
 1. מדריך אחריות זה מתאר את תנאי כיסוי האחריות לרכב חדש מתוצרת NIO ("רכב NIO").
 2. תחומי האחריות הכלליים האחרים של המשתמש, כולל אלה הקשורים לתחזוקה שגרתית, מפורטים בספר הנהג וניתן לעיין בהם באמצעות מסך הרכב. זכור לעיין בקפידה במידע זה כיוון שתחזוקה נכונה נדרשת כדי להבטיח את תוקפה של האחריות על הרכב.
מעניק האחריות
 1. מעניק האחריות לאחריות מוגבלת זו לרכב חדש היא חברת NIO במדינה שבה הרכב נרכש במקור כמתואר בנספח 1 (האחריות של NIO בישראל תינתן באמצעות היבואן העקיף, דלק מוטורס בע"מ ("דלק מוטורס"). יש לפנות למוסך מרכזי NIO או למרכז שירות מורשה NIO מטעם דלק מוטורס (ביחד ולחוד-:"מרכז שירות מורשה "NIO) כדי לבצע את השירות או התיקון במסגרת האחריות וכדי לממש תנאים אלה.
כיסוי לרכב חדש
 1. תנאי אחריות אלה מתייחסים לרכב NIO שיובא לישראל על ידי דלק מוטורס.
 2. אם רכב ה-NIO שנרכש מדלק מוטורס נמכר על ידי הרוכש, כיסוי האחריות עובר אוטומטית לבעלים החדשים עד שתוקפה פג, בתנאי שהרכב רשום ופועל בישראל שבעלי הרכב מקיימים בכל עת את התנאים שבחוברת אחריות זו ושבספר הנהג.
תנאי אחריות
 1. מדריך זה כולל תנאי אחריות העשויים להשתנות בהתאם לחלק או למערכת שבנידון. האחריות הבסיסית בתוקף למעט המקומות שבהם קיימת אחריות נפרדת למערכות או לחלקים מסוימים כגון מצבר, צבע, חלקים מתבלים, הכוונת גלגלים או אחריות לחורי חלודה (כמפורט בסעיף 2 להלן).
תקופות האחריות - תאריך התחלה ומשך זמן
 1. כל תקופות האחריות המוזכרות בתנאי אחריות אלה מתחילות בתאריך שבו רכב ה-NIO נרשם לראשונה על שם בעליו הראשון שרכש את הרכב בישראל. משך תקופות האחריות תלוי בחלק או בשירות שעליו חלה האחריות כמפורט בסעיף 2 שלהלן ("כיסוי האחריות").
 2. הזמן הדרוש לביצוע התיקון או עבודת התחזוקה והתיקון של הרכב או אחד מחלקיו, רכיביו, אביזריו או צביעתו, לא יאריך את כיסויי האחריות שבחוברת אחריות זו. האחריות המקורית תמשיך להיות בתוקף.
זמן התיקון
 1. בעת תיקון רכב NIO במרכז שירות מורשה NIO עליך לאפשר למרכז השירות לבצע את התיקון בתוך זמן סביר.
 2. חברת NIO ו/או מרכז השירות המורשה NIO שומרים לעצמם את הזכות לקבוע את אופן התיקון או ההחלפה הספציפיים של החלקים בהתאם לדרישות הטכניות ולמצבו בפועל של רכב NIO. כל חלק המוחלף במסגרת האחריות יהיה רכושה של חברת NIO.
תיקון והחלפת חלקים
 1. חלקים הדורשים החלפה יוחלפו בחלקי NIO חדשים או משופצים או ברכיבים העומדים בכל תקני הבטיחות, האיכות והאמינות של מפעל NIO או מעבר לכך. ההחלטה אם לתקן או להחליף חלק מסוים ובאיזה חלק להשתמש תתקבל על ידי NIO ו/או מרכז השירות המורשה NIO.
 2. אין באמור כדי לחייב לבצע עבודות תיקון שלא במסגרת האחריות במרכז שירות מורשה NIO תוך שימוש בחלקי חילוף מקוריים של NIO בכפוף לאמור בסעיף 3 לכתב אחריות זה להלן.
חיובים
 1. אחריות זו מספקת תיקון או החלפה ללא תשלום של חלקי NIO שזוהו על ידי NIO כלקויים או פגומים כולל עלויות עבודת התיקון רכב NIO בהתאם לתנאי אחריות זו.
שינויים במוצר
 1. חברת NIO שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בעיצוב הרכב ואינה מתחייבת לבצע את אותם שינויים או שינויים דומים ברכב NIO שנמכר קודם לכן.
קריאת שירות ("ריקול")
 1. אם פורסמה קריאת שירות ("ריקול"), חברת NIO תבצע תיקון סביר בהתאם לפגם שזוהה. ככלל, הפגמים יטופלו על ידי תיקון או החלפת החלקים הפגומים.
 2. כדי לתקן את רכב ה-NIO בהקדם האפשרי וכדי לשמור על בטיחותך ועל בטיחותם של שאר משתמשי הדרך, נא שתף פעולה באופן פעיל עם חברת NIO ו/או דלק מוטורס ו/או מרכז השירות המורשה NIO לאחר קבלת ההודעה לקריאת שירות מ-NIO או לאחר קבלת המידע הרלוונטי לקריאת השירות בערוצים הרשמיים האחרים כדי שמוסך מרכזי -NIO או מרכז השירות המורשה NIO יוכל לספק את שירותי התיקון הקשורים לקריאת השירות ברכב.
תיעוד עבודות התחזוקה
 1. אם בוצע ברכב תיקון או טיפול שוטף, המשתמש חייב לשמור את המסמכים הרלוונטיים כולל תעודות, חשבוניות עבור ביצוע עבודות התחזוקה וקבלות, כהוכחה לכך שהמשתמש ביצע את התיקון הרלוונטי או את עבודת התחזוקה בצורה נכונה ובהתאם לספר הנהג ולדרישות שבחוברת אחריות זו. המשתמש יקבל את תיעוד עבודות התחזוקה בפורמט אלקטרוני.
 2. לקבלת מידע בדבר עבודות התחזוקה הספציפיות, נא עיין בספר הנהג.

כיסוי האחריות

הזכויות הניתנות במסגרת חוברת אחריות זו עשויות להשתנות בהתאם לחוק בכל הקשור לזמן ותכולה (מבלי להגבילן) והן עשויות גם להיות כפופות לתנאים מחמירים יותר.

אחריות בסיסית

תקופת האחריות הבסיסית לרכבי NIO היא כדלקמן:

 1. אחריות בסיסית לכל רכבי NIO למעט :ES8
  60 חודשים או 150,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)
 2. אחריות בסיסית לרכביNIO :ES8
  72 חודשים או 150,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)
 3. אחריות בסיסית זו מכסה תיקונים וכוונונים הדרושים לתיקון פגמים בחומר או באיכות העבודה ברכב NIO או בכל חלק או אביזר אשר סופק על ידי NIO לרכב NIO בכפוף להחרגות שבסעיף 3 שלהלן ("החרגות והגבלות").
 4. נוסף על כך, האחריות הבסיסית אינה חלה על צמיגים שסופקו עם רכב ה-NIO הצמיגים כפופים לאחריות נפרדת של היצרן המקורי ולא של NIO .
אחריות על הסוללה
 1. תקופת האחריות על הסוללה לרכב NIO היא לתקופה של 96 חודשים או 160,000 ק"מ המוקדם מביניהם, כאשר בתקופת האחריות קיבולת הסוללה לא תפחת מ-70%.
 2. סוללת רכב ה-NIO היא סוללת ליתיום. בדומה לכל סוללות ליתיום, התיישנות ושימוש בסוללה יביאו לירידה הדרגתית בקיבולת הסוללה אשר תשפיע על טווח הנסיעה של הרכב. נוסף על כך, טווח הנסיעה של הרכב הוא טווח משוער המחושב על בסיס תנאי הפעולה של הרכב, כולל טמפרטורה, לחות, תנאי הכביש והרגלי הנהג.
 3. לחברת NIO יש את הזכות לקבוע את שיטת המדידה לצורך בדיקת שמירת קיבולת הסוללה והיא יכולה לקבוע מהו התיקון או חלקי החילוף הדרושים כדי לשפר את קיבולת הסוללה.
 4. אחריות זו על הסוללה מכסה תיקונים וכוונונים הדרושים כדי לתקן פגמים בחומר או באיכות העבודה בסוללה אשר סופקה על ידי NIO בכפוף להחרגות שבסעיף 3 שלהלן ("החרגות והגבלות").
אחריות לחלקים מתכלים

תקופת האחריות לחלקים מתכלים היא כדלקמן:

חלקים מתכליםמסנן מיזוג אוויר, להב מגב6 חודשים או 10,000 ק"מ
רפידת בלמים, סוללת מפתח, נתיך וממסר12 חודשים או 20,000 ק"מ
מצבר עזר 12 וולט (ES8 בלבד)12 חודשים או 20,000 ק"מ
מצבר עזר 12 וולט (כל שאר דגמי NIO)36 חודשים ללא הגבלת נסועה

אחריות זו על החלקים המתכלים מכסה תיקונים הדרושים כדי לתקן פגמים בחומר או באיכות העבודה ברכיבים המפורטים כאן אשר סופקו על ידי NIO בכפוף להחרגות שבסעיף "החרגות והגבלות".

אחריות לצבע
 1. האחריות לצבע היא לתקופה של 60 חודשים או 150,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.
 2. אחריות זו מכסה תיקונים הדרושים כדי לתקן פגמים בחומר או באיכות העבודה במשטחי הגוף החיצוניים או בחלקי הצבע שסופקו על ידי NIO בכפוף להחרגות שבסעיף 3 שלהלן ("החרגות והגבלות").
אחריות על מערכות ריסון

האחריות על מערכות הריסון היא לתקופה של 120 חודשים ללא הגבלת נסועה. אחריות זו מכסה תיקונים הדרושים כדי לתקן פגמים בחומר או באיכות העבודה באחת מחגורות הבטיחות או במערכת כריות האוויר שסופקו על ידי NIO בכפוף להחרגות שבסעיף 3 שלהלן ("החרגות והגבלות").

אחריות חלודה חודרת / חירור המרכב –

האחריות לחורי חלודה היא לתקופה של 120 חודשים ללא הגבלת נסועה. אחריות זו מכסה את התיקון או ההחלפה של חלקי מרכב שבהם התגלו חורים כתוצאה מחלודה מהחלק הפנימי כלפי חוץ. היא כוללת חורים שגרמו נזק לגג, לדלת תא המטען, לדלת האחורית והקדמית ,לפגוש, לכנף האחורית, לסף הדלת, לקורה ולרצפה בכפוף להחרגות שבסעיף 3 שלהלן ("החרגות והגבלות").

אחריות להכוונת הגלגלים
 1. האחריות להכוונת הגלגלים היא לתקופה של 6 חודשים או 5,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.
 2. האחריות ליישור הגלגלים מכסה כוונון מחדש של יישור הגלגלים בכפוף להחרגות שבסעיף 3 שלהלן ("החרגות והגבלות"). מעבר לתקופה זו, יישור הגלגלים יכוסה רק כאשר הכוונון הוא חלק מתיקון המתבצע במסגרת האחריות שבחוברת אחריות זו.

החרגות והגבלות

האחריות לרכב NIO אינה מכסה:
כל נזק שנגרם לרכב NIO או לחלקיו, לרכיביו, לצבע ו/או לאביזרים שנגרם על ידי:
 • שחיקה ובלאי רגילים;
 • שימוש ברכב, הנסועה שלו או גורמים סביבתיים אחרים, כולל אך לא מוגבל לגשם חומצי וגז קורוזיבי או חשיפה ארוכת טווח לקרני השמש;
 • תיקון או תחזוקה שלא בהתאם להתניות שבספר הנהג ושבחוברת אחריות זו
 • כל אדם או חברה שלא אושרו על ידי NIO כולל אך לא מוגבל לכל נזק שנגרם כתוצאה משימוש בחלקים לא מקוריים או בחלקים שאינם שווים באיכותם לחלקים מקוריים של NIO והדבר גרם לתיקון או להחלפה הדרושים;
 • שינויים, התאמות, המרות, כוונונים או פירוק כולל אך לא מוגבל לכל נזק שנגרם על ידי כל עבודה שבוצעה על ידי אדם או חברה שלא אושרו על ידי NIO ו/או שלא בהתאם להוראות הטכניות שנקבעו על ידי NIO, אשר גרמו לתיקון או להחלפה הדרושים;
 • טיפול כימי לא נכון, לדוגמה שימוש לא נכון בנוזלים, בכימיקלים או בחומרי אטימה;
 • השימוש ברכב NIO שלא בהתאם לדרישות או להוראות של NIO כולל לדוגמה הפסקת השימוש ברכב כדי למנוע נזק נוסף לאחר שהרכב או חלק מסוים כשל וגרם לנזק נוסף;
 • תופעת טבע או אירועים לא צפויים, כולל אך לא מוגבל לברד, חצץ, אבנים, שרף עצים, לשלשת ציפורים, עשן/אבק תעשייתי, הצפה, סופה, סופת ברקים, נשורת רדיואקטיבית, גומי לעיסה, רעידת אדמה, מי ים, גשם חומצי, גזים כימיקלים וכימיקלים אחרים באטמוספרה וחומרים קורוזיביים;
 • תאונה (שלא נגרמה בשל איכות הרכב), המשקל בפועל של הרכב עובר את המשקל המקסימלי המותר (גם לזמן קצר), חציית מים, שרפה חיצונית או פיצוץ;
 • עבירה על החוק או עבירה פלילית (כולל אך לא מוגבל לגנבה, ונדליזם, פריצה או שוד) של בעל הרכב, משתמשים אחרים ברכב או כל צד שלישי אחר;
 • השימוש ברכב או בסוללה כמקור מתח נייח;
 • בעיות כלשהן שאינן קשורות לאיכות:
 • חריגות קלות שאינן משפיעות על איכות המראה של הרכב, חלקיו, רכיביו, עבודת הצבע ו/או האביזרים או בעיות המוגדרות כחלק ממאפייני הרכב.
 • רעידות ורעשים רגילים הקשורים לפעולת הרכב, החמרה כגון שינוי בצבע, עיוות או דהייה של הרכב, חלקיו, רכיביו, עבודת הצבע ו/או האביזרים כתוצאה מהתיישנות רגילה.
 • המשתמש לא שומר תיעוד מפורט ומדויק של עבודות התחזוקה שבוצעו ברכב NIO.
 • כל נזק כלכלי הקשור לכשל הרכב (ישיר או עקוף) הכולל, אך לא מוגבל לאי-נוחות, עלות תחבורה, שיחות טלפון, לינה, אובדן רכוש אישי או מסחרי ואובדן שכר או רווח.
 • כל פגם שהובא לידיעת הלקוח והתקבל על ידו לפני סיום מסירת הרכב.

שלילת האחריות

האחריות לרכב ה-NIO תישלל בנסיבות שלהלן:
 • שימוש ברכב בתנאים מיוחדים או לצורך מטרות מיוחדות, כולל אך לא מוגבל לתחרויות, מרוצים, בדיקות, פעולות צבאיות והפקעה;
 • אין אפשרות לזהות את רכב ה-NIO בגלל מספר שלדה לא ידוע או לא תקף;
 • הרכב סומן בכל שלב כרכב שעבר חילוץ, אובדן להלכה ("טוטאל לוס") או תיאור דומה המוגדר בחוק המקומי או שהוגדר כ"טוטאל לוס" או מצב שווה ערך על ידי גוף כלכלי או חברת ביטוח;
 • אין אפשרות לאמת או לדעת מה הנסועה האמיתית במיוחד בנסיבות שבהן מד המרחק המצטבר עבר שינוי או הוחלף ללא תיעוד.

סעד בלעדי

למען הסר ספק, תיקון והחלפה כמתואר לעיל הם הסעד הבלעדי הקיים במסגרת אחריות זו. לא יהיה ניתן לדרוש כל סעד אחר, פיצויים, הפחתת מחיר או ביטול עסקה, במסגרת אחריות זו.